ADDICOO GROUP s.r.o.

Kontaktní osoba

Petra Orsavová

Adresa

Bohdíkovská 2438/7
78701 Šumperk 1
IČO: 47681853

Kontakty

Telefon: 583251040
E-mail: office@addicoo.com
www: www.addicoo.com/cz/

Popis činnosti

Společnost ADDICOO GROUP s.r.o. je moderní firma působící v oblasti krmných aditiv, založená na 25 letech zkušeností v oboru. Základy společnosti byly položeny v roce 1992, tehdy jako dceřiná firma rakouské firmy DELACON BIOTECHNIK Ges.m.b.H.. V roce 2017 management odkoupil od mateřské firmy její podíl a zahájil tak novou etapu působení firmy na trhu. Firma má od založení stále stejné vedení, hodnoty a trvale se rozvíjející tým pracovníků. Po počátečním rozvoji trhu s fytogenními aditivy se firma začala zabývat i jinými typy krmných aditiv jako jsou například adsorbenty mykotoxinů, organické kyseliny a jejich účinnější deriváty, silážní inokulanty a řada dalších. ADDICOO GROUP s.r.o. vyrábí a prodává krmná aditiva, provádí a aplikuje zemědělský výzkum a nabízí konzultace v oblasti snížení produkce amoniaku a optimalizace krmných dávek. I nadále je hlavním cílem společnosti rozvíjet a zkvalitňovat kompletní služby v rámci výživy hospodářských zvířat. Dále se firma zabývá řešením snižování emisí amoniaku v chovatelských zařízeních (produkty jsou zařazeny na tzv. BAT listinu "Seznam biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku"), hygienou výrobního procesu vajec, drůbežího a vepřového masa, hygienou stájového prostředí, ošetřením kejdy a podestýlky. V nabídce má také přípravky ke konzervaci objemných krmiv, v rámci hygieny krmiv nabízí přípravky proti plísním a na adsorbci mykotoxinů. Ke všem těmto přípravkům poskytuje poradenství a služby včetně montáže aplikačních zařízení. Naším cílem je hledat ekonomicky nejvýhodnější řešení problémů současné živočišné výroby ve spolupráci s našimi odběrateli i odborníky v jednotlivých oblastech. Díky vlastní výrobní technologii vybudované v roce 2015 můžeme vytvářet speciální programy i pro specifické podmínky jednotlivých podniků nebo zemí. Nedílnou součástí aktivit naší firmy je rozvoj trhů ve střední a východní Evropě, stejně tak jako rozvoj úzké spolupráce s předními výrobci surovin a doplňkových látek na celém světě. * he company ADDICOO GROUP s.r.o. is a modern company operating in the field of feed additives, based on 25 years of experience in the field. The foundations of the company were laid in 1992, then as a subsidiary of the Austrian company DELACON BIOTECHNIK Ges.m.b.H .. In 2017, the management bought its share from the parent company and thus started a new stage of the company's operation on the market. The company has always had the same leadership, values ??and a constantly evolving team of employees. After the initial development of the market for phytogenic additives, the company began to deal with other types of feed additives such as mycotoxin adsorbents, organic acids and their more effective derivatives, silage inoculants and many others. ADDICOO GROUP s.r.o. manufactures and sells feed additives, conducts and applies agricultural research and offers consultations in the field of ammonia production reduction and feed ration optimization. The main goal of the company remains to develop and improve complete services in the field of livestock nutrition. Furthermore, the company deals with solutions to reduce ammonia emissions in breeding facilities (products are included in the so-called BAT list "List of biotechnological products to reduce ammonia emissions"), hygiene in the production process of eggs, poultry and pork, hygiene in the stable environment, manure and litter treatment. It also offers products for the preservation of bulky feeds, as part of feed hygiene, it offers products against fungi and for the adsorption of mycotoxins. For all these products, it provides advice and services, including the installation of application equipment. Our goal is to find the most economically advantageous solution to the problems of current animal production in cooperation with our customers and experts in individual areas. Thanks to our own production technology built in 2015, we can create special programs for specific conditions of individual companies or countries. An integral part of our company's activities is the development of markets in Central and Eastern Europe, as well as the development of close cooperation with leading manufacturers of raw materials and additives worldwide.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size