V oblasti energetické účinnosti se Česká republika přibližuje Evropské unii velmi pomalu, což je zapříčiněno zejména energetickou náročností podnikatelského sektoru, který se vyznačuje vyšším podílem průmyslu. Mimo to jsme se zavázali k ambiciózním cílům snížení emisí skleníkových plynů, proto je posun k nízkouhlíkovému hospodářství jednou z hlavních priorit České republiky.
Další oblastí zájmu jsou měnící se klimatické podmínky, které zvyšují pravděpodobnost výskytu suchých období. V posledních šesti letech se výrazně zvyšují dopady sucha na odvětví průmyslu a energetiky a s ohledem na to bude velmi pravděpodobně docházet k lokálním nedostatkům vody.
Značný potenciál představuje oblast oběhového hospodářství. Jeho cílem je přeměna odpadů na zdroje a ideálně dosažení postupné materiálové soběstačnosti, respektive snížení materiálové závislosti na primárních zdrojích.

Chytáme ujíždějící vlak
Poslanecká sněmovna v září schválila Senátem upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Zákon je zásadní pro transformaci české energetiky. Po dekádě stagnace obnovitelných zdrojů energie v ČR totiž přináší rámec a stanovuje pravidla pro jejich budoucí rozvoj. ČR tak stojí na prahu nové obnovitelné budoucnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s odborníky novelu připravovalo několik let a téměř dva roky ji projednával parlament.
„Česko má na rozvoj čisté energetiky k dispozici bezprecedentní objem peněz, desítky miliard korun z evropských zelených fondů a jejich čerpání se právě rozjíždí. Spolu se schválenou novelou jsou důležitým předpokladem pro dekarbonizaci, demokratizaci a decentralizaci energetiky,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Investice a dotace ruku v ruce
Adaptační opatření jsou v souhrnu často náročnými investicemi a při jejich realizaci hraje významnou roli dostupnost finančních prostředků. V současné době se otevírá široká škála dotačních možností, a to z různých připravovaných programů (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Národní plán obnovy, Modernizační fond, Operační program Životní prostředí).
Konkrétní forma podpory má pak podniky motivovat k realizaci projektů zaměřujících se na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a zároveň usnadňovat dosažení vyšších standardů. Financování na komerční bázi totiž nevytváří u těchto typů investic právě požadovanou dostatečně krátkou dobu návratnosti. Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky, tedy usilují především o dotační financování, které dobu návratnosti investice výrazně zkracuje.

Přihořívá, přihořívá...
Jedním ze specifických cílů podpory je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, a to v podobě podpory snižování energetické náročnosti budov, využívání obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a podpory EPC projektů (Energy Performance Contracting, tj. projekty se zaručenou úsporou nákladů). Další podporovanou aktivitou bude nákup vozidel na alternativní pohon jako elektřina a vodík.
V souladu s balíčkem FitFor55 Komora obnovitelných zdrojů energie předpovídá, že už za deset let budou obnovitelné zdroje pokrývat nejméně 29 % spotřeby energie, což je skoro dvakrát víc než dnes (16,2 %). Ve spotřebě elektřiny stoupne podíl obnovitelných, zejména slunečních a větrných, zdrojů na trojnásobek (ze současných 14 % na 43 %). Hlavním motorem této proměny v energetice bude rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější a čistou energii.

Samá voda, samá voda
Ministerstvo průmyslu a obchodu má dále zájem na zlepšení stavu vod především s ohledem na podporu snižování spotřeby technologické a užitkové vody zejména v průmyslových provozech, ale i ve službách, a také účinnější nakládání se srážkovými vodami pro posílení jejich retence. Podporována tak bude zejména optimalizace spotřeby vody, její přímá recyklace a opětovné využívání.

Cirkulární ekonomika do praxe
V rámci přechodu na oběhové hospodářství budou prostředky směrovány například do pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, snížení materiálové náročnosti výroby, zlepšení materiálové recyklace a jejich opětovnému použití.

Udržitelná energetika a ekonomika
Úspory energií a udržitelnosti v energetice se stávají aktuálně skloňovanými tématy. Alokovaných prostředků do této oblasti budou desítky miliard, čímž se otevírá podnikatelským subjektům široké spektrum příležitostí, jak zlepšit svoje hospodaření, a přispět tak k udržitelnější ekonomice.

Získejte aktuální informace z první ruky a pusťe si záznam prosincového semináře Udržitelnost v energetice a úspory energií. 

 

Pro zpracování byly použita tisková zpráva Budoucnost je obnovitelná Komory obnovitelných zdrojů energie a podklady Marie Cejnkové z RENARDS, a.s.

Brno, 21. října 2021
Zpracovala: Lenka Votavová, RHK Brno

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size