RHK Brno chce přispět k zvýšení exportních schopností místních firem a usnadnit vám vstup na zahraniční trhy. Vhodní zájemci nyní mohou díky podpoře Jihomoravského kraje v rámci projektu „Centrum mezinárodního obchodu“ využít finanční nástroj v podobě jednorázové dotace (exportní voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, do výše 75.000 Kč) na služby, které povedou k posílení vaší konkurenceschopnosti, a to tím, že napomůžou při vaší internacionalizaci.

onlinebanner2

Poskytnutá podpora se může týkat např.

  • účasti na mezinárodních veletrzích, výstavách a konferencích (konaných i ve virtuální formě), jako např. pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku na nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné průkazy, vstupenky či poplatky spojené s účastí, stanovené jejich organizátorem, služby spojené s provozem stánku apod.
  • mezinárodního marketingu (propagační materiály pro potenciální zahraniční zákazníky v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy, produktové listy atp.), v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzerce v zahraničním tisku a na specializovaných portálech apod.; to vše v cizích jazycích a včetně grafických návrhů a tisku) či vytvoření  cizojazyčných webových stránek),
  • využití specializovaných individuálních poradenských služeb (např. oslovení potenciálních obchodních partnerů v zahraničí a ověření jejich zájmu o výrobek/službu či analýzy konkrétních oborových příležitostí v zahraničí, komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání, zahrnující charakteristiku trhu, právní a ekonomickou situaci, rešerše ve spojení s právy duševního vlastnictví apod).

Kdo může zažádat o dotaci?

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby (OSVČ) a obchodní společnosti z řad MSP se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Jihomoravském kraji, podnikající na základě platného živnostenského oprávnění, zapsané v relevantním rejstříku a splňující definici malého a středního podniku (více ZDE).

O jakou částku je možné žádat?

Můžete žádat o veřejnou podporu v režimu de minimis, poskytnutá dotace pokrývá maximálně 75 % ceny zakázky, a to až do výše 75.000 Kč. Zbylou část kofinancujete z vlastních zdrojů.

Pojem veřejná podpora označuje jakoukoliv finanční podporu, kterou soukromé podniky získávají z veřejných zdrojů. Není podstatné, zda podporu poskytuje stát, kraj, město, státní fond nebo třeba státem vlastněná banka. Stejně tak není podstatné, zda se jedná o podporu ze státního rozpočtu, evropských fondů či vlastních zdrojů společností pod kontrolou státu. Je však potřeba stanovit hranici, kdy veřejná podpora má jen omezený dopad na hospodářskou soutěž a přeshraniční obchod. Tato hranice je 200 tisíc eur v průběhu jakýchkoliv tří po sobě jdoucích let.

Celková podpora de minimis (tzv. podpora malého rozsahu), kterou čerpá váš podnik tedy  nesmí za poslední 3 uzavřená a aktuální účetní období přesáhnout částku 200.000 € pro danou jednotlivou firmu. Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Podrobnější informace najdete ZDE.*

Členské státy jsou tedy oprávněny podporovat podnikatele až do výše stanoveného limitu. Má to ale dvě důležité podmínky. První podmínkou je, že podpora v režimu de minimis se počítá pro jeden podnik. Pod tímto pojmem se skrývá skupina podniků vzájemně propojených prostřednictvím ovládání většiny hlasovacích práv či uplatňováním rozhodujícího vlivu jednoho podniku na druhý (nevztahuje se na pouhé držení podílů či akcií fyzickou osobou). Propojenost podniků je navíc nutno sledovat napříč Evropskou unií. Pod jeden podnik tedy spadají i všechny dceřiné či mateřské společnosti sídlící v zahraničí. Limit de minimis se nicméně počítá na úrovni státu, zahrnuje tedy jen podporu pro všechny propojené podniky poskytnutou českým veřejným subjektem. Druhou podmínkou je sledování poskytnuté veřejné podpory v režimu de minimis. Evropská unie za tímto účelem zřídila registr de minimis, v němž musí být evidována každá veřejná podpora poskytnutá v tomto režimu. V případě tohoto programu jsou tyto dvě podmínky řešeny prostřednictvím formuláře „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“.  

V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu.  Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, přihlášenému poskytovateli podpor ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých. Více informací ZDE.

CMO Exportní vouchery obdelnik

Do kdy je možné předložit žádost?

Sběr žádostí bude otevřen od 1. 2. do 25. 2. 2024. Žadatel v přihlášce (k dispozici ZDE) mimo jiné popíše, jakým způsobem hodlá poskytnutou znalost využít a specifikuje předpokládaný přínos realizace projektu pro zvýšení své konkurenceschopnosti při internacionalizaci jeho produktů nebo služeb. Součástí žádosti je rovněž čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, zatím s vyplněnými body 1-4 (ke stažení ZDE). Výše celkové podpory bude vyčíslena návazně po podpisu dohody. Prosíme zároveň s těmito podklady doložit rovněž cenovou nabídku poskytovatele služeb, které chcete v rámci voucheru realizovat, a to v min. výši 100.000,- Kč bez DPH. (Pokud se bude jednat o zahraniční subjekt a plnění v cizí měně, kontaktujte nás prosím předem, abychom Vám upřesnili postup).

Formální a věcnou kontrolu přihlášek provede odborná komise, složená ze zástupců RHK Brno. Formální kontrola představuje revizi splnění všech předepsaných formálních náležitostí žádosti. Věcná kontrola bude provedena srovnáním obsahu žádosti s kritérii způsobilosti projektového záměru a jeho souladu s cíli Projektu. Komora má nárok vyloučit jakoukoliv žádost, která dle jejího názoru nesplňuje cíle Projektu. V případě většího množství žádostí nad rámec poskytnutých dotačních prostředků rozhodne o příjemcích této podpory losování.

Pakliže záměr popsaný ve vaší přihlášce bude schválen, připravíme finální kalkulaci a návrh dohody o zapojení firmy do projektu CMO, po jejím podpisu zapíšeme celkovou čerpanou částku, výši podpory do centrálního registru de minimis k vaší firmě (včetně našich interních nákladů, které Vám v návrhu dohody upřesníme). Na vaši společnost vystavíme fakturu, která bude ve výši 25 % ceny služby (vaše kofinancování) + případně zbývající rozdíl v ceně nad rámec dotace (ta činí max. 75.000,- bez DPH. Po úhradě faktury RHK Brno svým jménem objedná pro vaši společnost poptané služby a RHKB také tuto zakázku ve 100 % uhradí. Na realizaci sjednané spolupráce máte s externím poskytovatelem služby čas do konce listopadu 2024. Náklady spojené s realizací jsou uznatelné až po podpisu dohody o zapojení do projektu.

Příjemce dotace se pak také zavazuje, že při propagaci projektu bude uvádět Jihomoravský kraj jako poskytovatele části finančních prostředků. Propagační materiály a další výstupy této služby tak musí být označeny povinnými prvky publicity, tj. logem projektu CMO a JMK (dodáme na vyžádání) a standardním textem v příslušném cizím jazyce a patřičně zdokumentován (foto apod.).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Oto Hrdlička, tel.: 532 194 918. Na elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pak můžete zasílat vyplněné žádosti.

Tato aktivita v rámci projektu „Centrum mezinárodního obchodu“ je realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje.

* Pozn. Evropská komise přijala dne 13.12.2023 dlouho očekávané novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. O jejich přijetí informovala Komise na svých stránkách. Dle předložených novel budou nově limity podpory de minimis navýšeny na 300 tisíc eur dle nařízení 1407/2013 a na 750 tisíc eur dle nařízení 360/2012. Mění se počítání rozhodného období pro určení limitu de minimis. Nově bude rozhodné období zahrnovat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory, a nikoliv současný a dva předchozí fiskální roky, jak tomu bylo dosud. Mezi novinkami je například i povinnost evidovat do registru de minimis u poskytnutých podpor klasifikaci ekonomických činností (NACE).

Platnost starých nařízení skončí dne 31. 12. 2023. Nová nařízení budou účinná od 1.1.2024. S ohledem na nutné úpravy národní legislativy a registru de minimis bude v České republice využito přechodných ustanovení, která umožňují poskytování podpory malého rozsahu na základě původních nařízení ještě šest měsíců po skončení jejich platnosti. Do doby než budou provedeny nutné legislativní změny a úpravy registru de minimis, proto bude nutno poskytovat podporu podle stávajících nařízení, včetně stávajících limitů. Přechodné období bude tedy trvat maximálně do 30. 6. 2024. Více ZDE.

Zdroj: ÚOHS

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size